Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 57/12 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami

Data podpisania: 2012/02/09

Data wejścia w życie: 2012/03/01


ZARZĄDZENIE NR 57 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281), zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (zm. Zarządzenie Nr 544/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2006r., Zarządzenie Nr 51/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2008 r. Zarządzenie Nr 536/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2011 r., Zarządzenie Nr 592/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2011 r.) § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) najmu garażu wybudowanego ze środków własnych ludności lub dzierżawy terenu pod takim garażem :
od 01 marca 2012 r. - 2, 25 zł ,
od 01 stycznia 2013 r . - 2,77 zł
od 01 stycznia 2014 r. - 3,41 zł.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin właściwemu w sprawach gospodarowania mieniem.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.  


udostępnił: WGN, wytworzono: 2012/02/14, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2012/02/14 14:51:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2012/02/14 14:51:50 nowa pozycja