Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 326/12 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”

Data podpisania: 2012/07/09

Data wejścia w życie: 2012/07/09


Zarządzenie Nr 326/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 lipca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”

        Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie nadawania honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 272/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” (zm. Zarządzenie Nr 434/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009 r.) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Honorowy tytuł „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” może być nadany osobom fizycznym, osobom prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucjom nie posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się środowisku osób niepełnosprawnych."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WSS, wytworzono: 2012/07/13, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/08/03 09:42:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/08/03 09:42:49 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/07/13 11:57:23 nowa pozycja