Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 35/12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie"

Data podpisania: 2012/01/26

Data wejścia w życie: 2012/01/26


ZARZĄDZENIE NR 35/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 stycznia 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie"

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) oraz § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 505/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r., Zarządzenie Nr 583/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r., Zarządzenie Nr 73/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2010 r., Zarządzenie Nr 170/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2010 r., Zarządzenie Nr 540/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2010 r., Zarządzenie Nr 243/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2011 r., Zarządzenie Nr 648/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r.), zarządzam, co następuje:


§ 1.
W Zarządzeniu Nr 549/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie, w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) Piotr Landowski - Kierownik Zespołu Prasowego w Biurze Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szczecin,"
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2012/02/24, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2012/02/27 08:35:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2012/02/27 08:35:54 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/02/24 12:47:48 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/02/24 12:06:41 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/02/24 12:06:25 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/02/24 12:05:52 nowa pozycja