Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 515/12 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin na rzecz samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Data podpisania: 2012/11/19

Data wejścia w życie: 2012/11/19


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,  poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134,  poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr.217, poz 1281 z 2012r. poz. 567) zarządzam, co następuje:

 § 1. W zarządzeniu Nr 482/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin na rzecz samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zmienia się łączna wartość składników majątkowych, o których mowa w § 1 na kwotę:2 437 793,14 zł (słownie:dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote14/100),
  2. Zmienia się wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych, o których mowa w § 2 na kwotę:1 300 154,80 zł (słownie:jeden milion trzysta tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote80/100),
  3. Załącznik do Zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 § 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 515/12

                       Prezydenta Miasta Szczecin

                                                                                                          z dnia 19 listopada 2012

 

 

Lp

Nazwa SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

Nr inwentarzowy

wartość

1.

„Oświetlenie w Parku Kasprowicza”

210 - 0000 - 00324

1 358 934,76

2.

„Szalet publiczny” – Teatr Letni

109 - 0000 - 00018

1 078 858,38

3.

„Podscenie” – Teatru Letniego

-

1 300 154,80

 

 

 

SUMA:

3 737 947,94

           

 


Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2013/01/14, odpowiedzialny/a: Jakub Kujath, wprowadził/a: Małgorzata Górska, dnia: 2013/01/14 12:15:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górska 2013/01/14 12:15:57 nowa pozycja