Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 415/12 w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data podpisania: 2012/09/13

Data wejścia w życie: 2012/09/13


ZARZĄDZENIE NR 415/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 13 września 2012 r.


w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Na podstawie § 33 Uchwały Nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 6 czerwca 2012 r., poz. 1310 ) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. , Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się regulamin działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Jednostki Budżetowej pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 487/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (zm. Zarządzenie Nr 614/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 591/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2008 r., Zarządzenie Nr 173/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2010 r., Zarządzenie Nr 297/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 czerwca 2010 r.)
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2012/09/18, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2012/09/25 15:05:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2012/09/25 15:05:02 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/09/18 13:15:33 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/09/18 12:44:42 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/09/18 11:45:52 nowa pozycja