Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 240/12 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2012/05/25

Data wejścia w życie: 2012/05/25


Zarządzenie Nr 240/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 maja 2012 r.


w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin 


Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje : 


§ 1. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu : 
1) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, 
2) Wydział Organizacyjny, 
3) Urząd Stanu Cywilnego, 
4) Wydział Oświaty, 
5) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, 
6) Biuro Geodety Miasta, 
7) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, 
8) Biuro Obsługi Urzędu, 
9) Wydział Zarządzania Finansami Miasta, 
10) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
11) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
12) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 
13) Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie spraw realizowanych przez:
a)Referat ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym, 
b) Referat ds. sprzedaży lokali, 
c)Referat przekształceń własnościowych.

§ 2. 1. Obsługę prawną jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 powierza się radcom prawnym : 
1) Katarzyna Bartanowicz : 
a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie spraw realizowanych przez : 
- Referat ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym, 
- Referat ds. sprzedaży lokali, 
- Referat przekształceń własnościowych, 
b) Biuro Obsługi Urzędu, 
c) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 
d) Urząd Stanu Cywilnego, 
2) Małgorzata Braun: 
a) Wydział Zarządzania Finansami Miasta, 
b) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
c) Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie spraw realizowanych przez : 
- Referat ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym, 
- Referat ds. sprzedaży lokali, 
- Referat przekształceń własnościowych, 
3) Mariola Gadomska : 
a) Wydział Oświaty, 
b) Wydział Zarządzania Finansami Miasta, 
c) Urząd Stanu Cywilnego, 
d) samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) samodzielne stanowisko ds.ochrony przeciwpożarowej Urzędu, 
4) Agnieszka Jarosz – Walas : 
a) Wydział Organizacyjny, 
b) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, 
c) Biuro Geodety Miasta, 
5) Stanisław Kozłowski : 
a) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, 
b) Wydział Oświaty, 
c) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
d) Biuro Obsługi Urzędu, 
6) Agnieszka Matwiejczuk : 
a) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 
b) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, 
c) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, 
7) Małgorzata Michalak : 
a) Wydział Organizacyjny, 
b) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego , 
c) Biuro Geodety Miasta, 
8) Mirosława Tórz : 
a) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, 
b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie spraw realizowanych przez: 
- Referat ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym, 
- Referat ds. sprzedaży lokali, 
- Referat przekształceń własnościowych, 
2. Doradztwo i obsługę prawną w zakresie udzielania informacji publicznej przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin zapewniają radcy prawni: 
1) Stanisław Kozłowski, 
2) Agnieszka Matwiejczuk, 
3) Małgorzata Braun. 

§ 3. Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut – Odlanicki, spółka partnerska zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu: 
1) Biuro Prezydenta Miasta, 
2) Biuro Obsługi Interesantów, 
3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, z wyłączeniem § 1 pkt 13 lit. a – c, 
4) Biuro Strategii, 
5) Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu, 
6) Wydział Inwestycji Miejskich, 
7) Wydział Informatyki, 
8) Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej, 
9) Wydział Egzekucji Administracyjnej, 
10) Wydział Księgowości, 
11) Biuro ds. Gospodarki Morskiej. 

§ 4. Kancelaria Adwokacka Igor Frydrykiewicz zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu: 
1) Biuro ds. Zamówień Publicznych, 
2) Wydział Kultury, 
3) Wydział Spraw Społecznych, 
4) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
5) Wydział Sportu, 
6) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, 
7) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

§ 5. Obsługa prawna Filii Urzędu Miasta Szczecin jest realizowana zgodnie z zakresem zadań oraz podziałem kompetencji pomiędzy Biurem Prawnym Urzędu Miasta Szczecin a Kancelarią Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut – Odlanicki, spółka partnerska oraz Kancelarią Adwokacką Igor Frydrykiewicz. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Prawnego, dyrektorom wydziałów i kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom pracy w Urzędzie Miasta Szczecin. 

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 265/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 645/101 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r.). 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/05/30, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2012/05/31 09:53:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2012/05/31 09:53:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2012/05/30 12:43:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2012/05/30 12:42:51 nowa pozycja