Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 247/12 w sprawie powołania Sądu Konkursowego i ustalenia Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu grzebowiska dla małych zwierząt domowych przy ul. Bielańskiej w Szczecinie.

Data podpisania: 2012/05/30

Data wejścia w życie: 2012/05/30


ZARZĄDZENIE NR 247/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie powołania Sądu Konkursowego i ustalenia Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu grzebowiska dla małych zwierząt domowych przy ul. Bielańskiej w Szczecinie.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Sąd Konkursowy do realizacji zadań związanych z Konkursem na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu grzebowiska dla małych zwierząt domowych przy ul. Bielańskiej w Szczecinie w składzie:

Przewodniczący Sądu Konkursowego:
1) dr inż. arch. Jan Tarczyński – prof. nzw. ZUT, SARP - Oddział Szczecin,

Sędzia referent:
2) mgr inż. arch. Maciej Gardiasz – SARP - Oddział Szczecin,

Członkowie Sądu Konkursowego:
3) mgr inż. arch. Ewa Nosek – Architekt Miasta, Biuro Strategii, Urząd Miasta Szczecin,
4) dr inż. arch. Adam Zwoliński – SARP - Oddział Szczecin,
5) mgr inż. arch. Tadeusz Fiszer – architekt krajobrazu,
6) mgr inż. Magdalena Grycko – Ogrodnik Miejski, Zakład Usług Komunalnych Szczecin,
7) mgr Grażyna Zielińska – Radna Rady Miasta Szczecin.

2. W przypadku zaistnienia powodów uniemożliwiających wykonywanie przez członka Sądu Konkursowego swojej funkcji określonej niniejszym Zarządzeniem zostanie powołany w jego miejsce zastępca: mgr inż. arch. Zbigniew Andruszkiewicz – SARP - Oddział Szczecin. 3. Organizację i przeprowadzenie Konkursu zapewniają pracownicy Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Sąd Konkursowy, o którym mowa w § 1 ust.1 realizuje zadania w zakresie oceny spełnienia przez Uczestników wymagań określonych w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia, a w szczególności:
1) oceny prac konkursowych,
2) wyboru najlepszych prac konkursowych,
3) opracowania opinii o nagrodzonych i wyróżnionych pracach konkursowych,
4) przygotowania uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu,
5) wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie konkursu,
6) przedstawienia wyników konkursu oraz przyznanych nagród Prezydentowi Miasta Szczecin w celu ich zatwierdzenia,
7) opracowania zaleceń pokonkursowych do pracy ocenionej najwyżej,
8) poprowadzenia dyskusji pokonkursowej.

§ 3. Organizator konkursu na wniosek Sądu Konkursowego może zasięgnąć opinii rzeczoznawców z głosem doradczym, którzy nie biorą udziału w ostatecznej ocenie prac konkursowych.

§ 4. Pracami Sadu Konkursowego, o którym mowa w § 1. ust. 1 kieruje Przewodniczący Sądu Konkursowego.

§ 5. Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniętych, zgodnie z kryteriami określonymi w Ogłoszeniu o konkursie oraz Regulaminie konkursu.

§ 6. Sąd Konkursowy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 5 członków powołanego składu, w tym Przewodniczącego.

§ 7. Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany.

§ 8. Sąd Konkursowy w zakresie zadań, o których mowa w § 2 jest niezależny.

§ 9. Nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności konkursu z treścią Regulaminu konkursu sprawuje Prezydent Miasta Szczecin, w szczególności unieważnia konkurs i zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek


udostępnił: , wytworzono: 2012/05/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Karolina Szymańska, dnia: 2012/05/30 12:51:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Szymańska 2012/05/30 12:51:29 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2012/05/30 12:25:25 nowa pozycja