Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 487/12 w sprawie postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej 

Data podpisania: 2012/10/30

Data wejścia w życie: 2012/10/30


ZARZĄDZENIE NR 487/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; z 2012r. Nr 567) oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012r r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 337/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin oraz Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2012/12/11, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Magdalena Lasek, dnia: 2012/12/11 11:16:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Lasek 2012/12/11 11:16:30 nowa pozycja