Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 315/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników Gminy Miasta Szczecin majątkowych

Data podpisania: 2012/07/05

Data wejścia w życie: 2012/07/05


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106,poz.
675, Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887,Nr
217, poz. 1281) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie składniki majątkowe, stanowiące własność Gminy Miasto
Szczecin, pod nazwą "Tymczasowy punkt zbiórki odpadów problemowych i surowców
wtórnych przy ul.Kołbackiej - Przyszłości w Szczecinie" o nr inwentarzowym 291-0000-
01063, o łącznej wartości 439 366,84 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy
trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 84/100) na rzecz samorządowego zakładu budżetowego pn.
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.


§ 2. Przekazanie środków trwałych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół
zdawczo-odbiorczy.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2012/08/08, odpowiedzialny/a: Jakub Kujath, wprowadził/a: Jerzy Bogucki, dnia: 2012/08/08 11:15:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jerzy Bogucki 2012/08/08 11:15:18 nowa pozycja