Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 9/12 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym na 2012 r.

Data podpisania: 2012/01/11

Data wejścia w życie: 2012/01/01


ZARZĄDZENIE NR 9/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym na 2012 r.


        Na podstawie art. 80 ust. 3, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206), § 5 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/248/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, w związku z § 2 pkt 1 Uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok, zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam miesięczną dotację z budżetu Miasta na:

1) jednego ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez inny organ w Szczecinie w wysokości -     556,91 zł.
2) jednego ucznia w publicznym gimnazjum prowadzonym przez inny organ w Szczecinie w wysokości -     643,97 zł.
3) jednego ucznia w publicznym liceum ogólnokształcącym prowadzonym przez inny organ w Szczecinie w wysokości -     573,27 zł.
4) jednego ucznia w publicznej szkole zawodowej prowadzonej przez inny organ w Szczecinie w wysokości -     406,65 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2012 r.

 


wz. Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska
Pierwszy Zastępca Prezydenta


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2012/01/17, odpowiedzialny/a: Elżbieta Masojć, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/01/17 15:22:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/01/17 15:22:37 modyfikacja wartości
Dominik Molawa 2012/01/17 15:05:35 nowa pozycja