Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 205/12 uchylające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Data podpisania: 2012/05/07

Data wejścia w życie: 2012/05/07


 

Zarządzenie Nr 205/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 7 maja 2012 r.

uchylające zarządzenie w sprawie  nieodpłatnego przekazania składnika majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Traci moc Zarządzenie Nr 399/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2012/10/08, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Patrycja Krzywniak, dnia: 2012/10/08 09:08:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Krzywniak 2012/10/08 09:08:51 nowa pozycja