Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 258/12 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe

Data podpisania: 2012/06/05

Data wejścia w życie: 2012/07/01


ZARZĄDZENIE NR 258/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 5 czerwca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281), zarządzam, co następuje: 


§ 1.
W Zarządzeniu Nr 283/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe (zm. Zarządzenie Nr 361/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2010 r., Zarządzenie Nr 537/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2011 r.) § 11 otrzymuje brzmienie: 
"§ 11. Za korzystanie z terenów stanowiących własność Gminy lub własność Skarbu Państwa, na których posadowione są garaże tymczasowe, miesięczne stawki opłat netto za 1 m² terenu (do stawki netto doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami), wynoszą z tytułu: 
1) dzierżawy terenu pod garażem 
- od 01 lipca 2012 r. 2,50 zł (przy czym stawki osiągnięte w drodze przetargu do dnia 01.07.2012 r. pozostawia się na niezmienionym poziomie) 
- od 01 stycznia 2013 r. 3,00 zł 
- od 01 stycznia 2014 r. 3,50 zł 
2) podnajmowania garażu osobom trzecim bez wymaganej zgody 10 zł 
3) użytkowania garażu w inny sposób niż wynika to z umowy 10 zł 
4) posiadania tytułu prawnego do więcej niż jednego garażu 7 zł 
5) użytkowania terenu pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy 10 zł 
6) budowy garażu za zgodą Gminy ale bez wymaganych pozwoleń 10 zł 
7) zmiany charakteru obiektu bez wymaganego zezwolenia 10 zł 
8) użytkowania terenu pod garażem postawionym bez wiedzy i zgody Gminy na jej gruncie 100 zł 
9) korzystania z dróg dojazdowych i placów manewrowych 0,40 zł 
10) dzierżawy gruntu na czas budowy garażu 0,60 zł (jednak nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy dzierżawy)." 

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 roku.  


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2012/06/12, odpowiedzialny/a: Renata Matusiak, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2012/06/12 10:02:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2012/06/12 10:02:30 nowa pozycja