Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 361/12 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

Data podpisania: 2012/07/30

Data wejścia w życie: 2012/08/01


Zarządzenie Nr 361/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 lipca 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam, co następuje :


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 38 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nadzór nad pomocą społeczną, sferą wsparcia rodziny i systemem pieczy zastępczej,"

2) w § 42 uchyla się pkt 2,

3) w § 43 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) nadzór i współpraca z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych, Towarzystwami Budownictwa Społecznego oraz Szczecińskim Centrum Renowacyjnym w zakresie gospodarowania nieruchomościami.",

4) w § 51 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) nadzór nad Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej w zakresie realizacji przez jednostkę zadań statutowych dotyczących obsługi Urzędu ."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się właściwym dyrektorom wydziałów, kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012r.
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/07/30, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2012/08/01 13:59:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2012/08/01 13:59:56 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2012/08/01 13:57:49 nowa pozycja