Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 99/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - program zdrowotny pn. ,,Wczesne wykrywanie nowotworów płuc”.

Data podpisania: 2012/03/07

Data wejścia w życie: 2012/03/07


ZARZĄDZENIE NR 99/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 7 marca 2012 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - program zdrowotny pn. ,,Wczesne wykrywanie nowotworów płuc”.

 

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego  załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  4 maja 2009 r. (ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.), art. 7 ust.1, pkt.1, art. 8 pkt.1 i art. 48, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - program zdrowotny pn. ,,Wczesne wykrywanie nowotworów płuc”, w składzie:

Przewodnicząca:

1) Małgorzata Olejnik – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Członkowie:

2) Anna Budnik – Kierownik Referatu ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,

3) Anna Lisica – Inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,

4) Wioletta Perzyńska – Inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,

5) Maciej Jasiński – Podinspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

§ 2. Zadaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w § 1, jest:

1) przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Szczecin na realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w 2012 roku pn.: ,,Wczesne wykrywanie nowotworów płuc”,

2) wybór najkorzystniejszej oferty,

3) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji,

4) przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta Szczecin.

 

§ 3. Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe w dniu 07.03.2012 roku, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 09:00 w Urzędzie Miasta Szczecin – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, pok.336 G.

                       

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2012/03/13, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2012/03/13 15:06:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2012/03/13 15:06:34 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/03/13 14:57:36 nowa pozycja