Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 542/12 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego

Data podpisania: 2012/12/04

Data wejścia w życie: 2012/12/04


        Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 28, poz. 143, Nr 5, poz. 13, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 769, poz. 1101) i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz. 567), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznacza się samorządowy zakład budżetowy pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie jako samorządową jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin właściwą do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz samorządowego zakładu budżetowego- Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie i jednostki budżetowej pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie- w związku z wykonaniem zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie w 2013 roku”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie oraz jednostki budżetowej pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2012/12/12, odpowiedzialny/a: Jakub Kujath, wprowadził/a: Małgorzata Górska, dnia: 2012/12/12 09:45:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górska 2012/12/12 09:45:44 nowa pozycja