Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 257/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Data podpisania: 2012/06/05

Data wejścia w życie: 2012/06/05


ZARZĄDZENIE NR 257/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 czerwca 2012 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

  

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 j. t. zm. Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) oraz § 17 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr IV/28/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (zm. Uchwałą Nr IX/174/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r.), zarządzam, co następuje:

 

 

     § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, składające się z:

1)    bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r.,

2)    rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.,

3)    rozliczenia wyniku za rok 2011,

4)    informacji dodatkowej.

     2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WSS, wytworzono: 2012/06/18, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2012/06/18 09:13:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2012/06/18 09:13:20 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/06/18 09:10:02 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/06/18 09:03:44 nowa pozycja