Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 271/12 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2012/06/15

Data wejścia w życie: 2012/06/15


ZARZĄDZENIE NR 271/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2012 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 271 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Kostrakiewicz Dorota ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Kaczkiełło Anna Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Kosakiewicz Piotr Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Lewańska Janina Dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych
4) Łażewska Renata ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej
nauczanie początkowe
zarządzanie oświatą

5) Żwirska Anna ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki w zakresie nauczania poczatkowego,
studia podyplomowe: filologia polska,
logopedia szkolna-terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
oligofrenopedagogika,
pedagogika lecznicza

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 271 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Kisielewicz Monika ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Kaczkiełło Anna Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Kosakiewicz Piotr Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Lewańska Janina Dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych
4) Łażewska Renata ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej
nauczanie początkowe
zarządzanie oświatą

5) Żwirska Anna ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki w zakresie nauczania poczatkowego,
studia podyplomowe: filologia polska,
logopedia szkolna-terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
oligofrenopedagogika,
pedagogika lecznicza

Załącznik nr  3
do Zarządzenia nr 271 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Rauza Danuta ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Kaczkiełło Anna Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Kosakiewicz Piotr Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Lewańska Janina Dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych
4) Łażewska Renata ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej
nauczanie początkowe
zarządzanie oświatą

5) Żwirska Anna ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki w zakresie nauczania poczatkowego,
studia podyplomowe: filologia polska,
logopedia szkolna-terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
oligofrenopedagogika,
pedagogika lecznicza

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr  271/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Krakowiak-Misiuna Justyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Kaczkiełło Anna Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Kosakiewicz Piotr Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Lewańska Janina Dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych
4) Łażewska Renata ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej
nauczanie początkowe
zarządzanie oświatą

5) Żwirska Anna ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki w zakresie nauczania poczatkowego,
studia podyplomowe: filologia polska,
logopedia szkolna-terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
oligofrenopedagogika,
pedagogika lecznicza
 

Załącznik nr 5 
do Zarządzenia nr 271 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pana Kiełbasa Andrzej ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.


Przewodniczący komisji:
1) Maciejewska-Wyryszuk Andronika Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Kosakiewicz Piotr Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Górska Iwona Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 im. WOP
4) Łastowska Sylwia ekspert z listy MEN - mgr teologii,
pedagogika szkolna

5) Łażewska Renata ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki,
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej,
nauczanie początkowe,
zarządzanie oświatą

 

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 271/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Terebus Ewa ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Maciejewska-Wyryszuk Andronika Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Kosakiewicz Piotr Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Górska Iwona Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 im. WOP
4) Łażewska Renata ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej
nauczanie początkowe
zarządzanie oświatą

5) Żwirska Anna ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki w zakresie nauczania poczatkowego,
studia podyplomowe: filologia polska,
logopedia szkolna-terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
oligofrenopedagogika,
pedagogika lecznicza
 

Załącznik nr 7 
do Zarządzenia nr 271 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Linek Małgorzata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Maciejewska-Wyryszuk Andronika Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Kosakiewicz Piotr Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Tymoszyńska Lidia Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt. ż. w. K.Maciejewicza
4) Łażewska Renata ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej
nauczanie początkowe
zarządzanie oświatą

5) Żwirska Anna ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki w zakresie nauczania poczatkowego,
studia podyplomowe: filologia polska,
logopedia szkolna-terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
oligofrenopedagogika,
pedagogika lecznicza

 

 



 



 




 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2012/06/18, odpowiedzialny/a: Elżbieta Masojć, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2012/06/18 13:05:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2012/06/18 13:05:18 nowa pozycja