Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 133/12 zmieniające Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Data podpisania: 2012/03/22

Data wejścia w życie: 2012/03/22


 

ZARZĄDZENIE Nr 133/12    

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 marca 2012 r.     

 

zmieniające Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

 

Na podstawie art.36 ust.1 w związku z  art.92 ust.1, pkt. 2 ustawy  z dnia 5 czerwca  1998 r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr  106, poz.675, z 2011 r.  Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz.850, Nr 171 poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 237, poz. 1654, z 2009 Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz.800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127 poz. 1052, Nr 161, poz. 1278, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700, Nr 257, poz. 1725, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1211, Nr 291, poz.1707), z a r z ą d z a m  c o   n a s t ę p u j e:

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 650/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie schemat organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


udostępnił: WRM, wytworzono: 2012/03/22, odpowiedzialny/a: Adrzej Durka, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2012/10/10 15:08:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2012/10/10 15:08:40 nowa pozycja