Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 116/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/03/13

Data wejścia w życie: 2012/03/13


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz.1281) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§  2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy.

 

§  3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura ds. Morskich.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro ds. Morskich, wytworzono: 2012/10/05, odpowiedzialny/a: Tomasz Seidler, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2012/10/05 08:35:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2012/10/05 08:35:28 nowa pozycja