Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 151/12 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2012/04/02

Data wejścia w życie: 2012/04/02


ZARZĄDZENIE NR 151/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887,
Nr 205, poz. 1206) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 151/12 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 kwietnia 2012r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Lorenc Małgorzata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Miętus Beata dyrektor
4. Grządziel Hanna Barbara ekspert - mgr inż. elektroniki

5. Kamiński Robert ekspert - mgr wychowania fizycznego, informatyka, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 151/12 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 kwietnia 2012r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Dąbrowska-Karolko Katarzyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Mytkowski Zbigniew dyrektor
4. Kamiński Robert ekspert - mgr wychowania fizycznego, informatyka, zarządzanie oświatą

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą 

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2012/04/05, odpowiedzialny/a: Elżbieta Masojć, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2012/04/05 12:18:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2012/04/05 12:18:10 nowa pozycja