Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 370/12 w sprawie powołania Komisji konkursowej w konkursie ofert na realizatorów programów zdrowotnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn.: „Program zdrowotny dotyczący zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”.

Data podpisania: 2012/08/08

Data wejścia w życie: 2012/08/08


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 370/12

Prezydenta  Miasta Szczecin

z dnia 8 sierpnia 2012 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej w konkursie ofert na realizatorów programów zdrowotnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn.: „Program zdrowotny dotyczący zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”.

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r.), w związku z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.  Powołuję komisję konkursową zwaną dalej komisją w składzie:

Przewodniczący:

1)      Małgorzata Olejnik – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych

Członkowie:

2)      Anna Budnik – kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Wydziału Spraw Społecznych

3)      Tatiana Duklas – główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych

4)      Kamila Bujel – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych.

 

§ 2. Zadaniem komisji, o której mowa w § 1 jest:

1)      przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Szczecin na realizatorów programu zdrowotnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu w bieżącym roku pn.: „Program zdrowotny dotyczący zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i wspóluzależnionych”,

2)      wybór najkorzystniejszych ofert,

3)      sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji,

4)      przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta Szczecin.

 

§ 3. Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe w dniu 29.08.2012 r., otwarcie ofert nastąpi o godz.10.00 w Urzędzie Miasta Szczecin Wydziale Spraw Społecznych, pok. 336 G.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2012/08/13, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2012/08/13 10:39:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2012/08/13 10:39:15 nowa pozycja