Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 259/12 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami

Data podpisania: 2012/06/06

Data wejścia w życie: 2012/07/01


 

 

ZARZĄDZENIE NR 259/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 6 czerwca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (zm. Zarządzenie Nr 544/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2006 r., Zarządzenie Nr 51/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2008 r.Zarządzenie Nr 536/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2011 r., Zarządzenie Nr 592/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2011 r., Zarządzenie Nr 57/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2012 r.), § 11 otrzymuje brzmienie: 
„§ 11. Za korzystanie z garaży murowanych stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, miesięczne stawki opłat netto za 1 m² (do stawki netto doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami), z zastrzeżeniem § 12, wynoszą z tytułu: 
1) najmu garażu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 4,50 zł 
2) najmu garażu wybudowanego ze środków własnych ludności lub dzierżawy terenu pod takim garażem: 
- od 01 lipca 2012 r. 2,25 zł 
- od 01 stycznia 2013 r. 2,77 zł 
- od 01 stycznia 2014 r. 3,41 zł 
3) najmu garażu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą 13 zł 
4) podnajmowania garażu osobom trzecim bez wymaganej zgody 10 zł 
5) użytkowania garażu w inny sposób niż wynika to z umowy 10 zł 
6) posiadania tytułu prawnego do więcej niż jednego garażu 7 zł 
7) użytkowania garażu pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy 10 zł 
8) wybudowania garażu za zgodą Gminy ale bez wymaganych pozwoleń 10 zł 
9) zmiany charakteru obiektu bez wymaganego zezwolenia 10 zł 
10) korzystania z garaży stanowiących mienie komunalne postawionych bez wiedzy i zgody Gminy na jej gruncie 100 zł 
11) korzystania z dróg dojazdowych i placów manewrowych 0,40 zł." 

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 roku.”.


 

 


 


udostępnił: WGN, wytworzono: 2012/06/15, odpowiedzialny/a: Mariusz Kądziołka, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2012/06/15 09:02:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2012/06/15 09:02:28 nowa pozycja