Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 123/12 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad umieszczania nośników reklamowych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/03/15

Data wejścia w życie: 2012/03/15


 Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 505/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r., Zarządzenie Nr 583/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r., Zarządzenie Nr 73/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2010 r., Zarządzenie Nr 170/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2010 r., Zarządzenie Nr 540/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2010 r., Zarządzenie Nr 243/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2011 r., Zarządzenie Nr 648/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. opracowania zasad umieszczania nośników reklamowych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Szczecin, zwany dalej Zespołem, w składzie:
Przewodniczący:
1) Jakub Kujath – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Zastępca Przewodniczącego
2) Alicja Grochecka – główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Członkowie:
3) Marcin Charęza – podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
4) Krystyna Cichoń – główny specjalista w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
5) Witold Cyran - starszy specjalista w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
6) Magdalena Grycko – Ogrodnik Miejski w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie,
7) Grzegorz Kłonowski– inspektor w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
8) Marek Krzesiński – główny specjalista w Biurze Promocji i Informacji,
9) Jacek Kudelski – główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
10) Anna Nowak – główny specjalista w Biurze Promocji i Informacji

§ 2. Zadaniem Zespołu jest opracowanie zasad umieszczania nośników reklamowych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

§ 3. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który zwołuje i wyznacza terminy posiedzeń.

§ 4.1. W celu realizacji i wsparcia zadań Zespołu, Przewodniczący może zapraszać przedstawicieli oraz występować o opinię do ENEOS sp. z o.o., jako właściciela części słupów oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Szczecin, Komendy Miejskiej Policji – Sekcji Ruchu Drogowego w kwestii bezpieczeństwa i wpływu nośników reklamowych na ruch drogowy, a także zapraszać w miarę potrzeb do prac Zespołu przedstawicieli innych instytucji.
2. Zobowiązuje się dyrektorów Wydziałów/kierowników Biur do ścisłej współpracy z Zespołem w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 5.1. Obsługę administracyjno – organizacyjną Zespołu zapewnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.
2. Z dokonanych prac i ustaleń Zespół przygotowuje sprawozdania dla potrzeb Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta właściwemu w sprawach bieżącego funkcjonowania miasta, polityki mieszkaniowej i ochrony środowiska.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2012/03/20, odpowiedzialny/a: Alicja Grochecka, wprowadził/a: Alicja Grochecka, dnia: 2012/03/20 08:41:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Grochecka 2012/03/20 08:41:57 nowa pozycja