Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 10/12 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2012 r.

Data podpisania: 2012/01/11

Data wejścia w życie: 2012/01/01


ZARZĄDZENIE NR 10/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2012 r.


        Na podstawie art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206), § 8 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/26/10 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 11, poz. 181), § 2 pkt 1 Uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok, zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam miesięczną kwotę dotacji z budżetu Miasta na:

1) jednego ucznia w niepublicznych szkołach dla dorosłych:
a) liceach ogólnokształcących    - 169,97 zł.
b) szkołach zawodowych    - 142,33 zł.
c) gimnazjach    - 169,49 zł.

2) jedno pełnosprawne dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych    - 192,64 zł.

3) jedno pełnosprawne dziecko w niepublicznych przedszkolach    - 361,19 zł.

4) jednego uczestnika w Ośrodku Pracy Pozaszkolnej “Serduszka” i w Placówce Oświatowo-Wychowawczej „Dom Harcerza”    - 26,00 zł.

5) realizowane formy pomocy na rzecz dzieci i uczniów w Ośrodku Terapii Dysleksji oraz Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Tęcza”:
a) diagnoza psychologiczna zakończona wystawieniem opinii (3 godz. zegarowe)
- 0-6 rok życia     18 zł.
- I etap edukacyjny     36 zł.
- II etap edukacyjny     36 zł.
- gimnazjum     30 zł.
- szkoła ponadgimnazjalna     24 zł.
b) diagnoza pedagogiczna zakończona wystawieniem opinii (3,5 godz. zegarowej)
- 0-6 rok życia     12 zł.
- I etap edukacyjny     30 zł.
- II etap edukacyjny     30 zł.
- gimnazjum     24 zł.
- szkoła ponadgimnazjalna     12 zł.
c) terapia logopedyczna zakończona informacją dot. przebiegu terapii (0,5 godz. zegarowej)     6 zł.
d) zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu (1 godz. zegarowa)     25 zł.
e) terapia SI zakończona wystawieniem informacji dot. przebiegu terapii (1 godz. zegarowa)     10 zł.
f) terapia biofeedback (1 godz. zegarowa)     10 zł.
g) terapia pedagogiczna indywidualna zakończona wystawieniem informacji dot. przebiegu terapii (łącznie 1 godz. zegarowa)     10 zł.
h) terapia pedagogiczna zespołowa (zespół korekcyjno-kompensacyjny) zakończona wystawieniem informacji dot. przebiegu terapii (łącznie 1 godz. zegarowa, od 2 do 5 uczniów na terapeutę)     25 zł.
i) zajęcia rewalidacyjne grupowe dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym i obowiązkiem szkolnym     30 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2012 r.
 

 

wz. Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska
Pierwszy Zastępca Prezydenta


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2012/01/17, odpowiedzialny/a: Elżbieta Masojć, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/06/26 11:50:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/06/26 11:50:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/06/26 11:49:00 modyfikacja wartości
Dominik Molawa 2012/01/17 15:08:22 nowa pozycja