Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 166/12 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin "Busola Biznesu" za 2011 rok

Data podpisania: 2012/04/13

Data wejścia w życie: 2012/04/13


 

 

 

Zarządzenie Nr 166/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 13 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu” za 2011 rok.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974;Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; nr 149, poz. 887; Nr 217, 
poz. 1281) oraz §11 i §12 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu konkursu Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu”, zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Kapitułę Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu” za 2011 rok, zwaną w dalszej części niniejszego zarządzenia Kapitułą, w składzie: 

1) Paweł Adamarek – Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Oddział Zachodniopomorski; 

2) Krzysztof Góralczyk – Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie; 

3) Zbigniew Górnik – Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie; 

4) Andrzej Martuś – Północna Izba Gospodarcza; 

5) prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer – Północny Związek Pracodawców; 

6) Bogumił Rogowski – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin; 

7) Roman Rogoziński – Business Centre Club Loża Szczecińska; 

8) Ryszard Siwiec – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan; 

9) Grażyna Soboniak – Zachodniopomorska Izba Turystyki; 

10) Dariusz Wąs – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin; 

11) Mirosław Wołosewicz – Kupiecka Izba Gospodarcza Pomorza Zachodniego. 

§ 2. Kapituła zostaje powołana w celu rozstrzygnięcia konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu” za 2011 rok. 

§ 3. W celu rozstrzygnięcia konkursu wskazanego w §2 Kapituła jest obowiązana stosować Regulamin konkursu Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu”. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 178/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 
18 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Kapituły nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin za 2010 rok. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: WOIiB , wytworzono: 2012/04/13, odpowiedzialny/a: Mieszko Czarnecki, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2012/10/10 08:58:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2012/10/10 08:58:28 nowa pozycja