Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 230/12 w sprawie powołania Komisji Stypendialnych do spraw Stypendiów Artystycznych

Data podpisania: 2012/05/21

Data wejścia w życie: 2012/05/22


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) w związku z art. 7b ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012 r. poz. 406) oraz § 3 ust.2 Uchwały Nr XVIII/516/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r, poz.999), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin w zakresie muzyki i sztuk wizualnych oraz przedstawienia do akceptacji Prezydenta Miasta listy wytypowanych kandydatów do tych stypendiów w roku 2012 r. powołane zostają Komisje Stypendialne ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin, zwane dalej Komisjami Stypendialnymi.

2. Komisje Stypendialne działają w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/516/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin i regulamin pracy Komisji Stypendialnych do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin ustalony w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 2. Powołuję Komisję Stypendialną ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina w zakresie muzyki w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1) Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury,

Członkowie:

2) prof. nadzw. dr hab. Jorge Luis Valcarcel Gregorio - prorektor ds. studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie

3) Renata Wilento – wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie,

4) Katarzyna Dziurdzikowska – dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie,

5) Anna Tarnowska - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie,

6) Dariusz Dyczewski – dyrektor Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia Leonarda Piwoni w Szczecinie,

7) Arkadiusz Marchewka - Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Szczecin,

8) Elena Swiridenko – przedstawiciel Społecznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. w Szczecinie,

Sekretarz Komisji:

9) Ramona Czopko-Michnik – główny specjalista w Wydziale Kultury.

§ 3. Powołuję Komisję Stypendialną ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina w zakresie sztuk wizualnych w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1) Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury,

Członkowie:

2) dr Ewa Czerwińska – Romanowska - przedstawiciel Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie,

3) Krzysztof Krzywiński – przedstawiciel Liceum Plastycznego im. Constantina Brancusi w Szczecinie,

4) Andrzej Golc - przedstawiciel Wydziału Wzornictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,

5) Jędrzej Wijas - Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Szczecin,

Sekretarz Komisji:

6) Ramona Czopko-Michnik – główny specjalista w Wydziale Kultury

§ 4. Ustala się następujący terminarz prac Komisji Stypendialnych :

a) 22 maja 2011 r. - posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. sztuk wizualnych,

b) 22 maja 2011 r. - posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. muzyki,

c) 30 maja 2011 r. - termin zakończenia prac obu Komisji Stypendialnych

§ 5. Komisje Stypendialne działają do czasu rozdysponowania przez Prezydenta Miasta

Szczecin całości środków przeznaczonych na Stypendia Artystyczne w roku kalendarzowym 2012 r.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 211/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie Komisji Stypendialnych ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin w zakresie muzyki i sztuk wizualnych.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2012 r.


udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2012/10/05, odpowiedzialny/a: Joanna Kozakowska, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2012/10/05 10:20:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2012/10/05 10:20:42 nowa pozycja