Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 575/12 zmieniające Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Data podpisania: 2012/12/31

Data wejścia w życie: 2012/12/31


ZARZĄDZENIE NR 575/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 grudnia 2012 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz.800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700, Nr 257, poz. 1725, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1211, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 589, poz. 769), z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u j e:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 650/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie schemat organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/12/31, odpowiedzialny/a: Marek Kubik, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2013/02/14 12:01:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2013/02/14 12:01:01 nowa pozycja