Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 465/12 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń systemu gospodarki odpadami dla Miasta Szczecina

Data podpisania: 2012/10/17

Data wejścia w życie: 2012/10/17


Zarządzenie Nr 465/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 17 października 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń systemu gospodarki odpadami dla Miasta Szczecina 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1377, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz § 6 ust. 2 i 3 i § 7 ust. 2 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r., poz. 857), zarządzam, co następuje: 

§  1. W Zarządzeniu Nr 417/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń systemu gospodarki odpadami dla Miasta Szczecina § 1 otrzymuje brzmienie: 

" § 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 04 listopada 2012 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących wyboru systemu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, który będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2013 roku." 

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2012/10/18, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2012/10/18 12:47:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2012/10/18 12:47:28 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/10/18 12:44:48 nowa pozycja