Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 484/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2012/10/26

Data wejścia w życie: 2012/10/26


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102,   poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,  poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz.887,Nr.217,poz.1281 z 2012r. poz.567) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatniena rzecz jednostki budżetowej  pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie składniki majątkowe o łącznej wartości403 813 981,20 zł (słownie:czterysta trzy miliony osiemset trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych20/100),stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, będące na stanie Urzędu Miasta Szczecin, określane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska oraz Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2012/11/21, odpowiedzialny/a: Jakub Kujath, wprowadził/a: Małgorzata Górska, dnia: 2012/11/21 10:28:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górska 2012/11/21 10:28:54 nowa pozycja