Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 569/12 w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Miasto Szczecin w 2013 r.

Data podpisania: 2012/12/31

Data wejścia w życie: 2013/01/01


ZARZĄDZENIE NR 569/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 grudnia  2012 r.

w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Miasto Szczecin w 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz.1281, z 2012 r. poz. 567), art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, zm. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 Nr 224, poz.1337, z 2012 r. poz.908) oraz w związku z §7 ust.3 Uchwały Nr 212/94 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 27 października 1994 roku w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych (zm. Uchwała Nr 44/95 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 16 marca 1995 r., Uchwała Nr 195/95 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 03 lipca 1995 r., Uchwała Nr 364/95 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 23 listopada 1995 r., Uchwała Nr 446/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 05 grudnia 1996 r., Uchwała Nr 525/97 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 27 listopada 1997 r., Uchwała Nr 618/98 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 listopada 1998 r., Uchwała Nr 908/99 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 16 listopada 1999 r., Uchwała Nr 1152/2000 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 27 grudnia 2000 r., Uchwała Nr 130/01 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 30 stycznia 2001 r., Uchwała Nr 563/01 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 22 maja 2001 r., Uchwała Nr 1669/01 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 11 grudnia 2001 r., Uchwała Nr 462/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 05 marca 2002 r., Uchwała Nr 585/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 03 kwietnia 2002 r., Uchwała Nr 2223/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 23 września 2002 r., Zarządzenie Nr 97/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2008 r., Zarządzenie Nr 123/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2010 r., Zarządzenie Nr 256/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 czerwca 2010 r., Zarządzenie Nr 199A/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2011 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Miasto Szczecin w 2013 roku na poziomie obowiązującym w roku 2012.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 określa § 2 i 3 Uchwały Nr 212/94 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 27 października 1994 roku w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych (z późniejszymi zmianami).

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku.
 


udostępnił: WGN, wytworzono: 2013/01/09, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2013/01/09 10:47:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2013/01/09 10:47:56 nowa pozycja