Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 237/12 w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu

Data podpisania: 2012/05/21

Data wejścia w życie: 2012/05/21


Na podstawie art. 19 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954, z 2006r. Nr 104 poz. 708 i poz. 711, Nr 133 poz. 935, Nr 157, poz. 1119,  Nr 187, poz. 1381, z 2007r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243, Nr 192, poz. 1378, z 2008r. Nr 209, poz. 1318, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 39, poz. 308, Nr 157, poz. 1241, Nr 201, poz. 1540 z 2010r. Nr 28, poz. 143, Nr 40, poz. 229, Nr 75, poz. 474,  Nr 122, poz. 826, Nr 229, poz. 1497, Nr 131, poz. 1075, Nr 152, poz. 1018, Nr 157, poz. 1241 z 2011r. Nr 85, poz. 458, Nr 234, poz. 1391) w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 46, poz. 237) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2  i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr  113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 200, poz. 1688, Nr  214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z  2004r .Nr 102, poz. 1055, Nr 167,   poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r.  Nr 92,Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)zarządzam, co następuje:

      § 1. 1. Powołuję komisję ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości przejętych na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo  o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.) zwaną dalej komisją, w składzie:

Przewodniczący: 

 1. Jakub Kujath – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Członkowie:

 1. Aleksandra Ciszewska  - Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 2. Monika Bernat  - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

 1. Komisja dokonuje zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Szczecin,  których likwidacja w sposób określony w § 7 lub § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  28 lutego 2011r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 46, poz.237), nie doszła do skutku.

      § 2.Komisja dokona zakwalifikowania pojazdu do zniszczenia w przypadkach:

 1. gdy sprzedaż pojazdu w drodze licytacji nie dojdzie do skutku,
 2. gdy z opinii biegłego skarbowego wynika, że pojazd nie nadaje się do dalszej eksploatacji oraz do obrotu handlowego – szacunkowa wartość pojazdu jest równa zero złotych,
 3. gdy pojazd nie nadaje się do obrotu handlowego i nie został przekazany instytucjom wymienionym w § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. Nr 46, poz. 237).

      §3. Wynikiem zakwalifikowania pojazdu do zniszczenie będzie zlecenie na odbiór pojazdu wystawione dla przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz.202 ze zm.)

      § 4. Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pojazdu do stacji demontażu lub do punktu zbierania pojazdów Komisja sporządzi protokół zniszczenia a przewodniczący komisji złoży wniosek o wyrejestrowanie pojazdu dowłaściwego do spraw rejestracji pojazdów organu ewidencyjnego, załączając poświadczone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:

 1. Zaświadczenie poświadczające przyjęcie pojazdu do stacji demontażu,
 2. Prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Szczecinie o przepadku pojazdu  na rzecz Gminy Miasto Szczecin,
 3. tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd takie posiadał.

      § 5.Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.

      § 6. Traci moc Zarządzenie Nr 261/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 czerwca 2011r.  w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu.  

       § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2012/05/22, odpowiedzialny/a: Monika Bernat, wprowadził/a: Małgorzata Górska, dnia: 2012/05/22 13:29:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górska 2012/05/22 13:29:08 nowa pozycja