Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 94/12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym

Data podpisania: 2012/03/01

Data wejścia w życie: 2012/03/01


ZARZĄDZENIE NR 94/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 marca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym


Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 505/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r., Zarządzenie Nr 583/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r., Zarządzenie Nr 73/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2010 r., Zarządzenie Nr 170/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2010 r., Zarządzenie Nr 540/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2010 r., Zarządzenie Nr 243/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2011 r., Zarządzenie Nr 648/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. 
W Zarządzeniu Nr 500/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym (zm. Zarządzenie Nr 548/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 listopada 2010 r., Zarządzenie Nr 24/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lutego 2011 r., Zarządzenie 512/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2011 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z Uchwały Nr XXXII/620/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina a także realizacji zadań wynikających z Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025 powołuję Zespół ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym w składzie: 

Przewodniczący: 

1) dr hab. inż., prof. ZUT Ryszard Getka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

Członkowie: 

2) prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz – Prorektor ds. Nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 

3) dr Elżbieta Marszałek – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno Turystycznej w Szczecinie, 

4) prof. dr hab. Józef Perenc – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego, 

5) dr Włodzimierz Puzyna – Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, 

6) dr inż. II of. mech. Przemysław Rajewski – Prorektor ds. Nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie, 

7) prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 

8) prof. zw. dr hab. Jan Karwowski – Dziekan Wydziału Ekonomii i Informatyki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, 

9) dr hab. prof. AS Jorge Luis Valcarcel Gregorio – Prorektor ds. studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie, 

10) Grzegorz Fiuk – Prezes Zarządu Spółki Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny, 

11) Dariusz Wąs – Zastępca Prezydenta Miasta, 

12) Andrzej Durka – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta, 

13) Elżbieta Andrzejczak – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta, 

14) Stefan Karbownik – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta, 

15) Mariusz Sinior – Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta, 

16) Anna Sztandera – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta.”;

2) w § 2 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) wypracowanie metody bieżącej wymiany informacji na temat podejmowanych przez miasto i uczelnie przedsięwzięć rozwojowych i naukowo – badawczych wynikających z Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, Strategii Rozwoju Szczecina 2025 oraz powiązanych z nią programów i projektów strategicznych;”;

3) w § 2  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Przygotowanie dokumentów rozwojowych wynikajacych ze Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i zgodnie z zawartymi w niej zasadami i zapisami kierunkowymi, w tym: 

a) wypracowanie projektu zaktualizowanej Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego; 

b) współudział w opracowywaniu powiązanych ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 programów, w szczególności Programu wspierania rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego.”.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta właściwemu w sprawach rozwoju miasta. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: WRM, wytworzono: 2012/04/04, odpowiedzialny/a: Anna Sztandera, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/08/30 15:24:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/08/30 15:24:06 modyfikacja wartości
Anna Sztandera 2012/04/04 14:15:49 nowa pozycja