Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 100/12 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego

Data podpisania: 2012/03/07

Data wejścia w życie: 2012/04/01


Zarządzenie Nr  100/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia  7 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego

 

  Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887, Nr 288 poz. 1690) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) zarządzam, co następuje:

 

  § 1. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2012 r. w placówkach opiekuńczo–wychowawczych wykazanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

  § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek opiekuńczo– wychowawczych, wykazanych w załączniku do niniejszego Zarządzenia, oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

  § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 84/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo–wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 32, poz.603 ).

 

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/12
Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 7 marca 2012 r. 

 

L.p.

Nazwa placówki

Adres

Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie

w placówce  w 2012 r.

1.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
im. Konstantego Maciejewicza

ul. Wszystkich Świętych 66

71-457 Szczecin

4 072,44 zł

2.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1

ul. Mączna 16,

70-780 Szczecin

2 835,37 zł

3.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

ul.  Jana Kazimierza 18/1,

71-620 Szczecin

2 542,18 zł

4.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

ul. Różowa 8/2

70-781 Szczecin

2 434,76 zł

5.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4

al. Wojska Polskiego 95

70-481 Szczecin

2 507,15 zł

6.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 5

ul. Św. Wojciecha 1/6

70-410 Szczecin

2 486,69 zł

7.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 6

ul. Jana Papugi 10

71-086 Szczecin

2 243,97 zł

8.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 7

ul. Narożna 50

71-499 Szczecin

2 685,59 zł

9.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 8

ul. 3 Maja 10/5

70-214 Szczecin

3 710,25 zł

10.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 10

al. Piastów 74/7

70-326 Szczecin

2 575,83 zł

11.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 11

Warnowo 31

72-518 Ładzin

2 045,78 zł

12.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 12

ul. Obrońców Stalingradu 21/4

70-407 Szczecin

2 895,81 zł

13.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 13

ul.  Bolesława Śmiałego 19/4, 70-347 Szczecin

2 069,37 zł

14.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin

2 995,59 zł

 

 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2012/03/13, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Patrycja Krzywniak, dnia: 2012/03/13 12:36:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Krzywniak 2012/03/13 12:36:05 modyfikacja wartości
Patrycja Krzywniak 2012/03/13 12:25:08 nowa pozycja