Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 42/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Szczecin do samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Data podpisania: 2012/02/01

Data wejścia w życie: 2012/02/01Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. , Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję nieodpłatnie na rzecz samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, składniki majątkowe Gminy Miasto Szczecin, znajdujące się na stanie Urzędu Miasta Szczecin, znajdujące się na działce nr 12/7 obręb 4037 Osiedla Dąbie, opisane w załączniku do niniejszego Zarządzenia, będące w użytkowaniu Rady Osiedla Dąbie.

§ 2. Przekazanie środków trwałych, o którym mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo- odbiorczy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Rady Miasta oraz Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: BRM, wytworzono: 2012/03/01, odpowiedzialny/a: Marta Czapiewska, wprowadził/a: Marta Wikieł, dnia: 2012/03/01 14:51:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Wikieł 2012/03/01 14:51:37 nowa pozycja