Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 380/12 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości

Data podpisania: 2012/08/14

Data wejścia w życie: 2012/08/14


 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567), art. 4 ust. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223; Nr 157, poz. 1241; Nr 165, poz. 1316; z 2010r. Nr 47, poz. 278; z 2011r. Nr 102, poz. 585; Nr 199, poz. 1175; Nr 232, poz. 1378), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Urzędzie Miasta Szczecin ustala się zasady rachunkowości określone w:

 

1) "Polityce rachunkowości" - stanowiącej załącznik nr 1,

2) "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów" - stanowiącej załącznik nr 2,

3) "Pocedurach windykacyjnych" - stanowiących załącznik nr 3,

4) "Instrukcji gospodarki kasowej" - stanowiącej załącznik nr 4,

5) "Instrukcji inwentaryzacji" - stanowiącej załącznik nr 5,

6) "Zakładowym planie kont dla budżetu Gminy Miasto Szczecin" - stanowiącym załącznik nr 6,

7) "Zakładowym planie kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Szczecin" - stanowiącym załącznik nr 7,

8) "Zakładowym planie kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Szczecin - Skarb Państwa" - stanowiącym załącznik nr 8,

9) "Zakładowym planie kont dla organu podatkowego Gminy Miasto Szczecin" - stanowiącym załącznik nr 9.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 651/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki:

udostępnił: WKs, wytworzono: 2012/08/14, odpowiedzialny/a: Dorota Pudło-Żylińska, wprowadził/a: Daria Maculewicz, dnia: 2012/10/17 08:48:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Daria Maculewicz 2012/10/17 08:48:41 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2012/10/16 13:32:11 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2012/10/16 13:31:29 nowa pozycja