Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 520/12 w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia zasadności stosowania bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Szczecin, będących w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców

Data podpisania: 2012/11/21

Data wejścia w życie: 2012/11/21


ZARZĄDZENIE NR 520/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 listopada 2012 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia zasadności stosowania bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Szczecin, będących w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców


Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2012 r., zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Zespół ds. ustalenia zasadności stosowania bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, będących w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców, zwany dalej Zespołem, w składzie:
Przewodniczący:
1) Krzysztof Gajewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Członkowie:
2) Klaudia Styrczula - Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
3) Joanna Radziwon - Główny Specjalista w Wydziale Księgowości
4) Mirosław Lisewski - Główny Specjalista w Biurze Strategii
5) Małgorzata Zdunek - Inspektor w Wydziale Zarządzania Finansami Miasta
6) Jan Zasadziński - Północna Izba Gospodarcza
7) Bożena Licht - Północna Izba Gospodarcza
8) Zbigniew Chojnowski - Północna Izba Gospodarcza
9) Krzysztof Bobryk - Północna Izba Gospodarcza
10) Marek Stawarczyk - radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Biel Judek, Poczobut-Odlanicki Spółka Partnerska.


§ 2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 jest ustalenie zasadności udzielania bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, będących w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców oraz wypracowanie procedury udzielania bonifikat.


§ 3. Zespół, o którym mowa w § 1 Zarządzenia, zostaje powołany na okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.
 

§ 4. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: WGN, wytworzono: 2012/11/26, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Beata Litwińska, dnia: 2012/11/26 14:48:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Litwińska 2012/11/26 14:48:39 modyfikacja wartości
Beata Litwińska 2012/11/26 14:47:08 nowa pozycja