Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 359/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin oddanych w użytkowanie wieczyste, wykorzystywanych na cele komercyjne, dla których stawka opłaty rocznej wynosi 3% wartości nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Data podpisania: 2012/07/27

Data wejścia w życie: 2012/07/27


ZARZĄDZENIE NR 359/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 lipca 2012 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin oddanych w użytkowanie wieczyste, wykorzystywanych na cele komercyjne, dla których stawka opłaty rocznej wynosi 3% wartości nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011r. Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012r. poz. 567), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.: z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323; z 2011r. Nr 64 poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz.732, Nr 187 poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337) oraz § 3 Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się sposób sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin wykorzystywanych na cele komercyjne, dla których stawka opłaty rocznej wynosi 3% wartości nieruchomości.
2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych, o których mowa w § 1 ust.1. następuje na podstawie przepisu art. 2 ust. 6 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (z późniejszymi zmianami).
3. Sprzedaży nie podlegają nieruchomości gruntowe zabudowane sklepami wielkopowierzchniowymi powyżej 2 000 m2 oraz nieruchomości niezabudowane, dla których został ustalony termin zabudowy.

§ 2.1 Cenę prawa własności nieruchomości gruntowej ustala się w wysokości równej wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej w wycenie nieruchomości.
2. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.
3. Dla celu sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych zleca się sporządzenie aktualnego operatu szacunkowego, który określi wartość prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego.
4. Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

§ 3.1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości.
2. Wnioski użytkowników wieczystych będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4.1. W przypadku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca 2013 r. ustalona kwota do zapłaty może być rozłożona na roczne równe raty, na czas nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia 2015 r.
2. W przypadku złożenia wniosków po dniu 30 czerwca 2013 r. ustalona kwota do zapłaty płatna będzie jednorazowo.
3. Rozłożenie na raty podlega przepisom dotyczącym udzielania pomocy publicznej.
4. Wierzytelność Gminy Miasto Szczecin w stosunku do nabywcy z tytułu sprzedaży nieruchomości podlega zabezpieczeniu, w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki.
5. W przypadku gdy nieruchomość jest już obciążona inną hipoteką, możliwość rozłożenia ustalonej kwoty do zapłaty na raty będzie uzależniona od udzielenia przez nabywcę innego stosownego zabezpieczenia w szczególności: hipoteki na innej nieruchomości, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej.

§ 5. Sprzedaż następuje na rzecz użytkownika wieczystego, który posiada uregulowane opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości oraz inne należności wobec Gminy Miasto Szczecin dla danego lub jakiegokolwiek innego gruntu, nieruchomości lub lokalu, którego właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin.

§ 6. Sprzedaż odbywać się będzie w kolejnych latach, systematycznie. Liczba sprzedawanych corocznie nieruchomości gruntowych ograniczona jest wysokością wpływów wynikających z wnoszonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Pomniejszenie dochodu z tytułu opłat rocznych w roku następnym, będące wynikiem sprzedaży, nie może być wyższe niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 536/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin oddanych w użytkowanie wieczyste, wykorzystywanych na cele komercyjne, dla których stawka opłaty rocznej wynosi 3% wartości nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2012/08/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Jankowski, wprowadził/a: Jowita Chabowska, dnia: 2012/08/01 14:14:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jowita Chabowska 2012/08/01 14:14:36 modyfikacja wartości
Jowita Chabowska 2012/08/01 14:10:52 nowa pozycja