Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 95/12 w sprawie Zespołu koordynującego wprowadzenie systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/03/01

Data wejścia w życie: 2012/03/01


Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 505/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r., Zarządzenie Nr 583/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r., Zarządzenie Nr 73/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2010 r., Zarządzenie Nr 170/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2010 r., Zarządzenie Nr 540/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2010 r., Zarządzenie Nr 243/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2011 r., Zarządzenie Nr 648/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r.),zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół koordynujący wprowadzenie systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin, zwany dalej Zespołem, w składzie:

Przewodniczący:

  1. Dariusz Matejski – Zastępca Dyrektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Zastępca Przewodniczącego

  1. Renata Maniszewska – Kierownik Zespołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Członkowie:

  1. Ewa Kulig- Sikorzyńska – Główny Specjalista w Biurze Budżetu i Funduszy Pomocowych,
  2. Bożena Mirek – Główny Specjalista w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych,
  3. Barbara Wojciechowska – Kierownik Referatu w Wydziale Informatyki,
  4. Beata Król – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki,
  5. Małgorzata Górska – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  6. Dariusz Januszek – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  7. Anna Kowalska – inspektor w Wydziale Księgowości.
  8.  

§ 2. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie systemowych rozwiązań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897), w szczególności opracowanie  systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Szczecin, uwzględniającego m.in.:

1)  założenia do systemu gospodarki odpadami,

2)  projekty uchwał Rady Miasta w sprawach gospodarki odpadami,

3) projekt działania w zakresie stworzenia modułu programu ZSI-FK do obsługi systemu gospodarki odpadami.

 

§ 3. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który zwołuje i wyznacza terminy posiedzeń.

 

§ 4.1. W celu realizacji i wsparcia zadań Zespołu, Przewodniczący może występować o opinię do jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, w szczególności w zakresie strategii, gospodarki finansowej, gospodarki nieruchomościami, promocji i informacji, zamówień publicznych, zagadnień organizacyjnych.

2. Zobowiązuje się dyrektorów Wydziałów/kierowników Biur do ścisłej współpracy z Zespołem w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2.

     

 § 5.1. Obsługę administracyjno – organizacyjną Zespołu zapewnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

2. Z dokonanych prac i ustaleń, Zespół przygotowuje sprawozdania dla potrzeb Prezydenta Miasta Szczecin.

 

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta właściwemu w sprawach bieżącego funkcjonowania miasta, polityki mieszkaniowej i ochrony środowiska.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2012/03/21, odpowiedzialny/a: Małgorzata Górska, wprowadził/a: Małgorzata Górska, dnia: 2012/03/21 14:00:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górska 2012/03/21 14:00:58 modyfikacja wartości
Małgorzata Górska 2012/03/21 10:11:25 nowa pozycja