Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 124/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin znajdujących się na stanie Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2012/03/15

Data wejścia w życie: 2012/03/15


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.  128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, ), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuję nieodpłatnie na rzecz samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, składniki majątkowe Gminy Miasto Szczecin, znajdujące się na stanie Urzędu Miasta Szczecin, opisane w załącznikach do niniejszego Zarządzenia:

1) załącznik nr 1 - składniki majątkowe będące w użytkowaniu Rady Osiedla Niebuszewo Bolinko,

2) załącznik nr 2 - składniki majątkowe będące w użytkowaniu Rady Osiedla Pogodno,

3) załącznik nr 3 - składniki majątkowe będące w użytkowaniu Rady Osiedla Słoneczne,

4) załącznik nr 4 - składniki majątkowe będące w użytkowaniu Rady Osiedla Żydowce Klucz,

5) załącznik nr 5 - składniki majątkowe będące w użytkowaniu Rady Osiedla Podjuchy,

6) załącznik nr 6 - składniki majątkowe będące w użytkowaniu Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn,

7) załącznik nr 7 - składniki majątkowe będące w użytkowaniu Rady Osiedla Łękno,

8) załącznik nr 8 - składniki majątkowe będące w użytkowaniu Rady Osiedla Turzyn.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Rady Miasta oraz Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: BRM RSO, wytworzono: 2012/10/26, odpowiedzialny/a: Marta Czapiewska, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2012/10/26 13:04:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2012/10/26 13:04:34 nowa pozycja