Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 175/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - program zdrowotny pn. „Profilaktyka Próchnicy Zębów i Chorób Przyzębia Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie”.

Data podpisania: 2012/04/17

Data wejścia w życie: 2012/04/17


Zarządzenie Nr 175/2012
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 17 kwietnia  2012 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - program zdrowotny pn. „Profilaktyka Próchnicy Zębów i Chorób Przyzębia Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie”.

Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego  załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  1 marca 2012 r., w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.), art. 7 ust.1, pkt.1, art. 8 pkt.1 i art. 48, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.)zarządzam co następuje:

 

        § 1.Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - program zdrowotny pn.,,Profilaktyka Próchnicy Zębów i Chorób Przyzębia Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie”, w składzie:

Przewodnicząca:

1) Małgorzata Olejnik – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych

 

Członkowie:

2) Anna Budnik – Kierownik Referatu ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych

3) Anna Lisica – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych

4) Wioletta Perzyńska – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych

5) Maciej Jasiński – Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych.

 

§ 2. Zadaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w § 1 jest:

1) przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Szczecin na realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w 2012 roku pn.:,,Profilaktyka Próchnicy Zębów i Chorób Przyzębia Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie”

2) wybór najkorzystniejszej oferty,

3) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji,

4) przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta Szczecin.

 

§ 3. Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe w dniu 17.04.2012 roku, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Szczecin – Wydział Spraw Społecznych, pok.336 G.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2012/04/17, odpowiedzialny/a: Wioletta Perzyńska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2012/04/19 11:46:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2012/04/19 11:46:00 nowa pozycja