Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 281/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizatora zadania

Data podpisania: 2012/06/22

Data wejścia w życie: 2012/06/22


ZARZĄDZENIE NR 281/12

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - program zdrowotny pn.„Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osóbpo 65 roku Ŝycia zameldowanych w Szczecinie”.

Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.), art. 7 ust.1 pkt 1,art. 8 pkt 1 i art. 48 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia – program zdrowotny pn.,,Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku Ŝycia zameldowanych w Szczecinie”,

w składzie:

Przewodnicząca:

1) Małgorzata Olejnik – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych

Członkowie:

2) Anna Budnik – Kierownik Referatu ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych

3) Anna Lisica – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych

4) Wioletta Perzyńska – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych.

§ 2. Zadaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w § 1 jest:

1) przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Szczecin na realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w 2012 roku pn.:,, Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku Ŝycia zameldowanych w Szczecinie”,

2) wybór najkorzystniejszej oferty,

3) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji,

4) przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe w dniu 27.06.2012 roku, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 09:00 w Urzędzie Miasta Szczecin – Wydział Spraw Społecznych, pok.336 G.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

——————————————————————————————————————————————————

Id: 80E9116F-2BA5-4B79-ABA4-25BB263D0AC5. Podpisany                                                                                                                                                                    Strona 1


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2012/07/03, odpowiedzialny/a: Wioletta Perzyńska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2012/07/03 09:52:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2012/07/03 09:52:42 nowa pozycja