Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 543/12 w sprawie trybu udzielania obniżek czynszu najemcom lokali komunalnych

Data podpisania: 2012/12/04

Data wejścia w życie: 2012/12/04


ZARZĄDZENIE NR 543/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie trybu udzielania obniżek czynszu najemcom lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 567) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, zm.: z 2004 r.: Nr 281, poz. 2783 i poz. 2786; z 2006 r.: Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r.: Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz.1218; z 2010 r.: Nr 3, poz. 13; z 2011 r.: Nr 224, poz. 1342) i § 4 Zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu, stanowiących załącznik do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 będącego załącznikiem do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/1187/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 61, poz. 1191; z 2012 r. poz. 1168, poz. 2493) zarządzam, co następuje:


§ 1. Określa się tryb postępowania w sprawach dotyczących obniżek czynszu udzielanych najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.

§ 2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
1) zarządcy należy przez to rozumieć jednostkę budżetową pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o., Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o. o.
2) dochodzie należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.).

§ 3. Warunki dokonywania obniżek czynszu, stawki procentowe obniżek oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania obniżki czynszu uregulowane są w:
1) Uchwale Nr XLVII/1187/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010 – 2015 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 61, poz. 1191; z 2012 r. poz. 1168, poz. 2493);
2) Uchwale Nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1310, poz. 2553).

§ 4. O przyznaniu obniżki bądź odmowie jej udzielenia zarządca powiadamia wnioskodawcę na piśmie w terminie do 30 dni, licząc od daty złożenia kompletnego wniosku. W przypadku odmowy udzielenia obniżki, zarządca uzasadnia jej przyczyny.

§ 5. Obniżka czynszu przyznawana jest na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca po upływie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż od czynszu obowiązującego od 1 kwietnia 2013 roku.

§ 6. 1. Obniżki czynszu udziela się na wniosek najemcy. Wniosek o udzielenie obniżki czynszu wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) składa się bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego do właściwego zarządcy zasobu mieszkaniowego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
2. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest dołączyć do wniosku:
a) deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku – wzór deklaracji o wysokości dochodów stanowi załącznik nr 2;
b) zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach potwierdzające deklarowane, osiągnięte przez najemcę i wszystkich członków gospodarstwa domowego lub inne dokumenty potwierdzające uzyskane dochody;
c) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy - w przypadku osoby bezrobotnej.

§ 7. W przypadku braku dokumentów stanowiących podstawę do rozpatrzenia wniosku,zarządca wzywa do ich uzupełnienia. Termin uzupełnienia wniosku przez wnioskodawcę wynosi 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nie dostarczenia przez najemcę w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 8. Jeżeli w okresie, na który została udzielona obniżka czynszu nastąpi obniżenie dochodów najemcy do wysokości kwalifikującej do udzielenia większej obniżki czynszu, najemca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie obniżki w innej wysokości. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia kompletnego wniosku. O ile sytuacja uzasadnia zastosowanie zmiany wysokości obniżki czynszu - obniżka ta udzielana jest na okres kolejnych 12 miesięcy.

§ 9. Postanowienia niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do wniosków o udzielenie obniżki czynszu złożonych od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 10. Do wniosków o udzielenie obniżki czynszu złożonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio przepisy Zarządzenia NR 452/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 października 2012 roku w sprawie trybu postępowania dotyczącego stosowania obniżek czynszu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 12. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.

§ 13. Traci moc Zarządzenie Nr 452/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 października 2012 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stosowania obniżek czynszu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGN, wytworzono: 2012/12/20, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2013/01/03 14:03:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2013/01/03 14:03:07 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/20 09:00:59 nowa pozycja