Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 1/12 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok

Data podpisania: 2012/01/02

Data wejścia w życie: 2012/01/02


ZARZĄDZENIE Nr 1 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 stycznia 2012 r.


w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok

 

    Na podstawie art.249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835,
Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429) zarządzam, co następuje:


§1. Ustalam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok.
1) Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczegółowości do dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2. Realizacja wydatków budżetowych planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa
w § 1 w układzie narastającym.

§3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miasta będący dysponentami środków budżetowych realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem,
o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§4. Nadzór nad realizacją harmonogramu budżetu Miasta Szczecin powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


                                                                                                                                                          Prezydent Miasta
                                                                                                                                                             Piotr Krzystek
 


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2012/01/19, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2012/01/19 13:30:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2012/01/19 13:30:54 nowa pozycja