Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 196/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

Data podpisania: 2012/04/26

Data wejścia w życie: 2012/04/26


ZARZĄDZENIE NR 196/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły


Na podstawie art. 36a ust. 6, w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Dz. U. z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Dz. U. z 2011 r. Nr 106,
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora:
1) Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie, w składzie określonym
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 196/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie

1. Bożena Tworek Przewodniczący- przedstawiciel organu prowadzącego
2. Andronika Maciejewska-Wyryszuk członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Grażyna Stempińska członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Piotr Kosakiewicz członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
5. Małgorzata Zasztowt członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6. Wioletta Sandomierska-Michalak członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
7. Małgorzata Leśny członek- przedstawiciel rady rodziców
8. Maria Świerczek członek- przedstawiciel związków zawodowych
9. Barbara Bońdos członek- przedstawiciel związków zawodowych
10. Mirosława Mazurczak członek- przedstawiciel związków zawodowych

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 196/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie

1. Alina Serdyńska Przewodniczący- przedstawiciel organu
prowadzącego
2. Jolanta Białowąs członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Kinga Grudzińska członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Alina Przerwa członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
5. Daniela Arciszewska członek- przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny
6. Ewa Chsząszcz członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
7. Anna Rokowska członek- przedstawiciel rady rodziców
8. Mirosława Mazurczak członek- przedstawiciel związków zawodowych


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2012/05/07, odpowiedzialny/a: Elżbieta Mosojć, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2012/05/07 09:11:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2012/05/07 09:11:44 nowa pozycja