Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 506/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/11/15

Data wejścia w życie: 2012/11/15


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887,Nr.217,poz.1281 z 2012 r. poz.567) zarządzam, co następuje:

§ 1. Jednostka budżetowa Gminy Miasto Szczecin pn. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz Urzędu Miasta Szczecin - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska składniki majątkowe o łącznej wartości 18 244 235,44 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 44/100), stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie oraz Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2012/11/21, odpowiedzialny/a: Jakub Kujath, wprowadził/a: Małgorzata Górska, dnia: 2012/11/21 10:56:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górska 2012/11/21 10:56:17 modyfikacja wartości
Małgorzata Górska 2012/11/21 10:38:13 nowa pozycja