Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 405/12 w sprawie ustalenia zasad wydawania przez Gminę Miasto Szczecin upoważnień i realizacji wniosków dotyczących zawierania umów najmu lokali stanowiących zasób towarzystw budownictwa społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/09/03

Data wejścia w życie: 2012/09/03


Zarządzenie Nr 405/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 3 września 2012 r.


w sprawie ustalenia zasad wydawania przez Gminę Miasto Szczecin upoważnień i realizacji wniosków dotyczących zawierania umów najmu lokali stanowiących zasób towarzystw budownictwa społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. , Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. .777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z § 42 uchwały Nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1310 ) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
1) dysponencie- należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin, w imieniu której działa Dyrektor jednostki budżetowej pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
2) właścicielu- należy przez to rozumieć Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. lub Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ Prawobrzeże” Spółka z o.o.,
3) lokalu z zasobu właściciela- należy przez to rozumieć lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. lub Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o.,
4) lokalu z zasobu dysponenta - należy przez to rozumieć lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin,
5) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę Nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1310 ),
6) mieszkaniu wspomaganym – należy przez to rozumieć lokal o odpowiednim układzie funkcjonalnym i odpowiednim standardzie technicznym wraz z dodatkowym wyposażeniem technicznym, przygotowujący osoby w nim przebywające pod opieką specjalistów - do prowadzenia samodzielnego życia, zastępujące pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę lub zapewniające warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji ze społecznością lokalną
7) przepisach właściciela – należy przez to rozumieć uchwały zgromadzenia wspólników w sprawie zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób właściciela oraz ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070 ze zmianami).

§ 2. 1. Dysponent może wydać właścicielowi upoważnienie do zawarcia umowy najmu z osobą, która spełnia warunki określone, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) w uchwale – w przypadku zawarcia umowy najmu lokalu wolnego pod względem faktycznym i prawnym w sytuacjach określonych w przepisach właściciela dotyczących zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi stanowiącymi jego zasób własny,
2) w przepisach właściciela dotyczących zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi stanowiącymi jego zasób własny.
2. Dysponent nie wydaje upoważnienia do zawarcia umowy najmu w przypadkach:
1) regulacji stanu prawnego lokalu,
2) wskazania lokalu zamiennego,
3) zamiany międzylokatorskiej i zamiany na wolny lokal z zasobu właściciela,
4) powiększania przedmiotu najmu.

§ 3. 1. Realizacja wniosków osób ubiegających się o zamianę lokalu, które zwolnią lokal należący do zasobu dysponenta lub właściciela odbywa się zgodnie z datą złożenia wniosku do dysponenta.
2. Dysponent po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej dotyczącej zamiany lokalu ze swojego zasobu, może wydać więcej niż jedno upoważnienie do zawarcia umów najmu lokali z zasobu właściciela lub dokonać zamiany dwóch lokali na jeden.
3. Zapisy ust. 1 i 2 nie dotyczą:
1) realizacji przez Gminę Miasto Szczecin we współpracy z właścicielem programów mieszkaniowych związanych z pozyskiwaniem lokali w wyniku zamiany „z urzędu” w związku z poprawą warunków mieszkaniowych najemców,
2) lokali należących do zasobu właściciela w stosunku, do których stawka czynszu najmu została ustalona w wysokości 4% wartości odtworzeniowej położonych w nowo wybudowanych lub zmodernizowanych budynków mieszkalnych,
3) dokonywania przez właściciela w oparciu o jego wewnętrzne przepisy dotyczące zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi stanowiącymi jego zasób, zamiany lokalu na wolny lokal mieszkalny z jego zasobu.
4. W sytuacji zamiany lokali należących do zasobu właściciela, na dokonanie zamiany wymagana jest zgoda właściciela. Zgoda właściciela na dokonanie zamiany wyrażona wcześniej niż w okresie 6 miesięcy przed datą wydania upoważnienia, wymaga aktualizacji.
5. W przypadku zamiany lokali należących do zasobu właściciela dokonywanej na jego wniosek, nie mają zastosowania postanowienia ust. 1.

§ 4. Realizacja wniosków osób, które spełnią kryteria dochodowe określone w przepisach właściciela odbywa się zgodnie z zapisami Rozdziału 12 uchwały z wyłączeniem § 37 ust.6 tej uchwały.

§ 5.W przypadku braku wniosków osób, o których mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia, realizacji podlegają wnioski osób, o których mowa w § 4.

§ 6. W przypadku realizacji programów mieszkaniowych skierowanych do grup społecznych wymagających wsparcia w formie przejściowego lub docelowego mieszkania wspomaganego (dla wychowanków domów dziecka, na potrzeby domów dziecka, dla osób starszych z serwisem lekarsko – obsługowym ), kolejność realizacji wniosków odbywa się według zasad określonych w programach mieszkaniowych właściciela realizowanych we współpracy z dysponentem.

§ 7. Zasady gospodarowania lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób właściciela regulują odrębne przepisy ustalone przez właściciela.
§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 109/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad zawierania umów najmu lokali stanowiących zasób Towarzystw Budownictwa Społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy.Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2012/09/18, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2012/09/18 11:29:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2012/09/18 11:29:59 nowa pozycja