Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 430/12 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie

Data podpisania: 2012/09/20

Data wejścia w życie: 2012/09/20


Zarządzenie Nr 430/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie

Na podstawie art. 4 ¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238; z 2008 r. Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 144 poz. 1175; z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 127 poz. 857; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 120 poz. 690) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 38/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, (zm. Zarządzenie Nr 460/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2010 r.). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 430/12  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 20 września 2012 r. 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SZCZECINIE

§ 1.  1. Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, zwanej dalej Komisją. 

2. Komisja działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.), zwanej dalej ustawą, 

2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.); 

3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245); 

4) uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

5) niniejszego regulaminu. 

3. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezydent Miasta Szczecin, zwany dalej Prezydentem. 

4. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Prezydent Miasta. Następne posiedzenie zwołuje Przewodniczący Komisji – osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta. 

§ 2. Do zadań Komisji należy: 

1) opracowanie założeń kierunkowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok,

2) opiniowanie: 

a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

b) w drodze postanowienia, zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, z warunkami określonymi w uchwałach Rady Miasta Szczecin, 

3) inicjowanie, monitorowanie i ocena zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, takich jak: 

a) ograniczanie dostępności alkoholu, 

b) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu, 

c) wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” oraz podejmowanie działań w ramach procedury w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, 

d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

e) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

4) prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu zmierzającego w szczególności do: 

a) zmiany przez osobę uzależnioną stylu życia, 

b) dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego, 

c) orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej zobowiązania do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

5) diagnozowanie sytuacji i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz udzielanie kompleksowych informacji o: 

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, 

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

6) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

7) prowadzenie rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

8) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 13 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

9) kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane jest poprzez współpracę z Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Zakładami Opieki Zdrowotnej oraz pozostałymi instytucjami i organizacjami. 

§ 3. Do Komisji powoływane są osoby: 

1) przeszkolone w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym, 

2) cieszące się dobrą opinią, i charakteryzujące się wysoką kulturą osobistą. 

§ 4.  1. Komisja powoływana jest przez Prezydenta w drodze zarządzenia. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Przewodniczący, 

2) Wiceprzewodniczący, 

3) Sekretarz, 

4) Członkowie. 

3. Komisja w pełnym składzie pracuje na posiedzeniach plenarnych, w podkomisjach stałych - problemowych w składzie 3-4 członków stałych oraz poprzez indywidualną pracę jej członków. 

§ 5.  1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy: 

1) planowanie i organizowanie pracy Komisji, 

2) bieżący nadzór nad terminowością i prawidłowością realizacji  zadań Komisji i podkomisji problemowych, 

3) reprezentowanie Komisji na zewnątrz, 

4) podpisywanie dokumentów wyrażających stanowisko Komisji, 

5) sporządzenie rocznego sprawozdania z prac Komisji i złożenie Prezydentowi Miasta Szczecin w terminie do dnia 15 lutego każdego roku. 

2. Wiceprzewodniczący Komisji zastępuje Przewodniczącego Komisji podczas  jego nieobecności. 

3. Do zadań Sekretarza Komisji należy: 

1) sporządzenie protokółów z posiedzeń Komisji, 

2) sporządzanie listy obecności składu Komisji, 

3) niezwłoczne pisemne przekazywanie do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przemocy w Rodzinie wypełnionego formularza „Niebieskiej Karty – A”, 

4) przekazywanie dokumentacji będącej przedmiotem posiedzenia Komisji właściwej jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin, oraz innym instytucjom, w tym przekazywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawach zażaleń przedsiębiorców na postanowienia Komisji: 

5) obsługa Podkomisji Kontrolnej w następującym zakresie: 

a) przekazywanie do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin wystąpienia przygotowanego przez Przewodniczącego Podkomisji Kontrolnej w sprawie identyfikacji przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży napojów alkoholowych; 

b) przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin przygotowanych przez Przewodniczącego Podkomisji Kontrolnej wniosków o upoważnienie  Prezydenta Miasta do kontroli; 

c) rozesłanie przygotowanych przez Przewodniczącego Podkomisji Kontrolnej zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli i wystąpień pokontrolnych; 

d) przekazywanie do Biura Obsługi Interesantów protokołów z przeprowadzonych kontroli; 

e) prowadzenia dokumentacji pracy Podkomisji Kontrolnej w postaci gromadzenia akt kontroli, zawierających: upoważnienie, zawiadomienie, protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne oraz  spis spraw. 

4. W przypadku nieobecności Sekretarza, Przewodniczący Komisji wyznacza osobę do protokołowania przebiegu posiedzenia. 

5. Do zadań przewodniczących podkomisji problemowych należy: 

1) sporządzenie protokółów z posiedzeń podkomisji, 

2) sporządzanie listy obecności składu podkomisji, 

3) przekazywanie protokołu wraz z listą obecności do Sekretarza Komisji. 

§ 6. Komisja powołuje ze swojego składu podkomisje problemowe tj.: 

1) Podkomisję Motywacyjną w składzie 3 osobowym, do której zadań należy: 

a) przeprowadzanie rozmów na temat ograniczenia nadużywania alkoholu, zmiany stylu życia, zaprzestania zachowań zakłócających życie rodzinne, spokój lub porządek publiczny, 

b) motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, 

c) informowanie osób objętych postępowaniem o ich sytuacji prawnej, 

d) prowadzenie ogólnej działalności informacyjnej wobec osób zgłaszających, 

e) inicjowanie procedury „Niebieskie Karty” i praca w zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grupach roboczych, 

f) wypełnianie formularzy „Niebieskich Kart” i przekazywanie niezwłocznie Sekretarzowi Komisji. 

2) Podkomisję Interwencyjną w składzie 3 osobowym, do której zadań należy prowadzenie interwencji w sprawach osób zgłoszonych i ich rodzin oraz występowanie z wnioskami do innych podmiotów i instytucji, w tym: 

a) przygotowywanie postanowień w celu zebrania i uzupełnienia dokumentacji, w tym przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, skierowania na badanie przez biegłych, 

b) przygotowywanie na posiedzenia plenarne Komisji postanowień w sprawie wniosków do sądu o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, zawieszenia lub umorzenia postępowania. 

3) Podkomisję Kontrolną w składzie 4 osobowym, do której zadań należy: 

a) prowadzenie kontroli zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych punktów sprzedaży alkoholu w Szczecinie, 

b) prowadzenie dokumentacji kontrolnej zgodnie z regulaminem prac Podkomisji Kontrolnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, 

c) współpraca z Policją, Strażą Miejską, Inspekcją Handlową, Inspekcją Sanitarną w celu monitorowania poziomu przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w Szczecinie, 

d) występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.), 

e) rozpatrywanie informacji, wniosków i skarg dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, 

f) wnioskowania o prowadzenie postępowań w sprawach o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 

g) Przewodniczący Podkomisji Kontrolnej jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji kontrolnej. 

4) Podkomisję Profilaktyczną w składzie 3 osób, do której zadań należy: 

a) wypracowanie koncepcji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Szczecin, 

b) inicjowanie szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu dobrych zwyczajów prowadzenia sprzedaży alkoholu oraz dla osób upoważnionych do prowadzenia kontroli przedsiębiorców, 

c) inicjowanie akcji profilaktycznych ukierunkowanych na lokalne społeczności, 

d) prowadzenie monitoringu i oceny działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Szczecin, 

e) współpraca z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi, w zakresie monitoringu spraw   dotyczących nieprzestrzegania zasad i warunków sprzedaży alkoholu przez przedsiębiorców na terenie miasta Szczecin, 

f) przedkładanie Przewodniczącemu Komisji propozycji zapisów do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w oparciu o przeprowadzone analizy, 

g) uczestnictwo w stałych akcjach prowadzonych przez Policję. 

§ 7.  1. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji. 

2. Miesięczny plan posiedzeń Komisji i Podkomisji problemowych opracowuje Przewodniczący, 

3. Plenarne posiedzenia Komisji odbywają się nie częściej, niż raz w tygodniu. 

4. Posiedzenia podkomisji problemowych  odbywają się w następujących terminach: 

a) podkomisja motywacyjna nie częściej niż raz w tygodniu, 

b) podkomisja interwencyjna nie częściej niż raz w tygodniu, 

c) podkomisja kontrolna zgodnie z harmonogramem kontroli przyjętym i zatwierdzonym na posiedzeniu plenarnym Komisji, 

d) podkomisja profilaktyczna zwoływana jest w zależności od potrzeb. 

       5. W skład podkomisji problemowych wchodzą członkowie stali, a w razie nieobecności członka stałego podkomisji, zastępstwo spośród wszystkich członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazuje Przewodniczący Komisji 

       6. W wyjątkowych przypadkach, Przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenie nadzwyczajne. Uzasadnienie zwołania posiedzenia nadzwyczajnego Komisji oraz posiedzeń podkomisji problemowych odnotowuje się w protokole z posiedzenia. 

§ 8.  1. Komisja na posiedzeniach plenarnych rozpatruje sprawy w obecności co najmniej połowy składu osobowego, podejmując stanowiska i postanowienia. 

2. Decyzje Komisji są podejmowane w drodze głosowania, w formie postanowień w sprawach osób zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, punktów sprzedaży napojów alkoholowych i w sprawach porządkowych zwykłą większością głosów oraz w formie stanowisk bezwzględną większością głosów. W przypadku równego podziału głosów, przesądzający jest głos Przewodniczącego Komisji. 

3. Stanowiska i postanowienia Komisji podpisuje Przewodniczący. 

§ 9. W trakcie posiedzenia Komisji i podkomisji problemowych sporządzany jest protokół, który winien zawierać w szczególności: 

1) datę posiedzenia, 

2) listę obecności Członków Komisji i podkomisji problemowych obecnych na posiedzeniach, 

3) przyjęty porządek posiedzenia, 

4) przebieg obrad wraz z treścią spraw rozpatrywanych na posiedzeniu, z krótką informacją o sposobie ich rozstrzygnięcia oraz wynikiem głosowania z ilością oddanych głosów, 

5) podpis osoby sporządzającej protokół, a w przypadku protokołu z posiedzenia plenarnego podpis i pieczątkę Przewodniczącego Komisji, 

6) informację o wyłączeniu członka Komisji z jej prac wraz z uzasadnieniem, 

7) informację o wyłączeniu jawności posiedzenia wraz z uzasadnieniem. 

§ 10.  1. Protokół z posiedzenia Komisji przygotowuje sekretarz Komisji. 

2. W przypadku konieczności wystąpienia z pismem na zewnątrz członek podkomisji jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia projektu wystąpienia na posiedzeniu plenarnym Komisji. 

§ 11.  1. Posiedzenia Komisji mogą być jawne lub niejawne. o wyłączeniu części lub całości posiedzenia z jawności decyduje Komisja w drodze głosowania i odnotowuje ten fakt w protokole. 

2. Komisja może zaprosić na swoje posiedzenia osoby nie należące do jej składu, w celu uzyskania opinii, wyjaśnień lub informacji. Osoby te zaprasza Przewodniczący Komisji. 

§ 12. Komisja opracowuje i przedkłada Prezydentowi, w terminie do 30 września danego roku, założenia kierunkowe Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok następny. 

§ 13. Komisja przy rozpatrywaniu spraw kieruje się: 

1) bezstronnością i obiektywizmem, 

2) zachowaniem tajemnicy, w zakresie informacji prawnie chronionych. 

§ 14. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań Komisji. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w komisji. 

§ 15. Prezydent zapewnia Komisji: 

1) warunki techniczne i lokalowe do realizacji zadań, 

2) niezbędne upoważnienia, legitymacje i pełnomocnictwa, 

3) obsługę administracyjną oraz archiwizowanie wszystkich dokumentów z prac Komisji. 

§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy, a także Kodeksu postępowania administracyjnego. 


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2012/10/08, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Patrycja Krzywniak, dnia: 2012/10/08 09:59:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Krzywniak 2012/10/08 09:59:32 nowa pozycja