Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 280/12 zmieniające zarządzenie w sprawie planu inwentaryzacji w 2012 r. w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2012/06/21

Data wejścia w życie: 2012/06/21


Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr
102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.
1281) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 574/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie planu
inwentaryzacji w 2012 r. w Urzędzie Miasta Szczecin, Załącznik – Harmonogram inwentaryzacji w Urzędzie
Miasta Szczecin w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wytworzono: 2012/07/04, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2013/09/20 14:31:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2013/09/20 14:31:47 modyfikacja wartości
Ilona Felsztyńska 2012/07/04 10:59:12 modyfikacja wartości
Ilona Felsztyńska 2012/07/04 10:26:03 nowa pozycja