Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 90/12 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok

Data podpisania: 2012/02/28

Data wejścia w życie: 2012/02/28


Zarządzenie Nr 90/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 2012 r.

 

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok

    Na podstawie art. 257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835,
Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 17 uchwały
Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2 i Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                      Prezydent Miasta
                                                                                                        Piotr Krzystek 
 


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2012/02/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2012/03/09 14:00:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2012/03/09 14:00:20 nowa pozycja