Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 554/12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2012 r.

Data podpisania: 2012/12/14

Data wejścia w życie: 2012/12/14


Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 855) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 438/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2012 r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2012 r.,  § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)Zespół spisowy nr 1 - Papiery wartościowe (akcje, obligacje): 

Przewodniczący: 

a) Leonarda Szczygieł-                                   Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości, 

Członek: 

b) Ewa Wegner -                                 Główny Specjalista  w Wydziale Księgowości,  

c) Katarzyna Rutkowska -                  Główny Specjalista  w Wydziale Księgowości,  

Obecni przy spisie:  

d) Elżbieta Kowalczyk-                                  Inspektor w Wydziale Księgowości, osoba odpowiedzialna  

materialnie." 

§ 2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji czynię Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2012/12/14, odpowiedzialny/a: Wnuk Wojciech, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2012/12/18 11:54:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2012/12/18 11:54:23 nowa pozycja